1. Предмет

Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ са предназначени за регулиране на отношенията между „Силвър бизнес груп“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на електронния магазин: www.honeimmune.com, наричан по-долу за краткост „Електронен магазин“ , и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ .

 

 1. Данни за Доставчика

Информация относно Доставчика:

 1. Наименование: Силвър бизнес груп ЕООД, ЕИК 175222980
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ж.к. ЗОНА Б-5 бл. 15 вх. Г ет. 8 ап. 78
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, р-н Възраждане, ж.к. ЗОНА Б-5 бл. 15 вх. Г ет. 8 ап. 78, електронна поща: office@honeimmune.com
 4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
 5. Надзорни органи :

(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

(в) Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр.София, п.к. 1000, бул.“Витоша“ № 18, тел.: 02/ 935 62 22, факс: 02/ 980 73 15, Имейл:cpcadmin@cpc.bg, Интернет сайт: www.cpc.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 175222980.

 

III. Общи разпоредби

Електронният магазин функционира при правилата, описани в Общите условия.

Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито че последният не съдържа грешки.

Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до целия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин.

 

 1. Характеристики и Използване на Електронния магазин

Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

 1. Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Електронния магазин. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
 2. Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез функционални форми за запитване в рамките на Електронния магазин. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Доставчика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика.

Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

 1. Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент.

Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

 1. Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.

Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.

С приемането на Общите условия Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Ако Ползвателите използват Електронния магазин с регистрация и са въвели съответното си потребителско име и парола, се предполага, че електронните изявления, извършени от Ползвателите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния Ползвател при извършване на регистрация в Електронния магазин.

Ползвателите могат да разглеждат Електронния магазин свободно, без да е необходима регистрация.

В Електронния магазин са посочени основните характеристики на предлаганите стоки.

Посочената в Електронния магазин цена на всяка стока е крайната цена на съответната стока с включени всички данъци и такси и е валидна само към момента на публикуването й.

Цената на доставка не е включена в цената на продукта.

 

 1. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба чрез Електронния магазин

Ползвателите използват Електронния магазин, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.

Договорът се сключва на български език.

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при поръчка.

Електронният магазин включва технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба.

В случай, че някое от задължителните полета не бъде попълнено Електронният магазин не позволява завършване на поръчката и насочва Ползвателя, кои от задължителните полета следва да бъдат попълнени коректно.

Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката на Ползвателя от Доставчика.

Ползвателят може да извърши поръчка чрез:

– Контакт с Доставчика по телефон, електронна поща, форма за запитване през Електронния магазин, форма за бърза поръчка през продуктовата страница.

– Поръчка през системата на Електронния магазин.

При поръчка през системата Ползвателят избира Продукт/и чрез бутон „Купи“ към всеки продукт;

След като избере желаният/те продукт/и Ползвателят следва да премине към страница Количка, където следва да прегледа своя избор и при необходимост да извърши корекции, след което избира бутон „Поръчка“;

Ползвателят попълва актуални и коректни данни за поръчка, фактуриране и доставка в страница Завършване на поръчката: Име, Фамилия, Държава, Име по фирма, Държава, Улица, Град, Област, Пощенски код, Телефон, Имейл адрес.

– Ползвателят избира метод на заплащане на поръчката:

Наложен платеж – Ползвателят заплаща цялата дължима сума на представител на Куриерска фирма или представител на Доставчика при доставка на поръчаните стоки.

По банков път – Ползвателят заплаща цялата дължима сума по банков път на предоставена при завършването на поръчката Банкова сметка.

– Ползвателят вижда общата сума и всички допълнителни такси, които следва да заплати след завършване и потвърждение на поръчката.

– Ползвателят изразява своето съгласие с настоящите Общи условия маркирайки полето „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“;

– Ползвателят завършва поръчката с избор на бутона „Поръчване“;

– В случай, че Получателя не е попълнил коректно всички необходими полета поръчката не може да бъде завършена.

Получателят следва да попълни коректно въпросните полета и отново да избере бутона Поръчване.

Получателят бива пренасочен към страница удостоверяваща коректно завършената поръчка.

Получателят получава известие по имейл, на предоставения от него по време на поръчката имейл адрес, за успешно завършена поръчка. Известието съдържа избраните от него продукти и дължимата от него сума за заплащане.

За потвърждение на извършената поръчка и сключен договор за покупко-продажба на стока следва да се приема изпратеното до Получателя известие по имейл адрес за извършена поръчка / обаждане от страна на Доставчика на предоставения от Ползвателя телефон.

Получателят може да получи допълнителни известия по имейл при смяна на статуса на поръчката в системата на Електронния магазин.

Доставката на поръчаните от Ползвателя стоки се извършва в срок до 10 работни дни , в случай, че друго не е описано за избраните продукти, след потвърждение на извършената поръчка от страна на Доставчика и след постъпване на плащането от страна на Ползвателя в банковата сметка на Доставчика при избран някой от следните методи на плащане: По банков път.

Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени поръчки, в случай че Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително адрес за доставка.

Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 

 1. Отказ от договор за покупко-продажба

Ползвателите няма право на отказ от договор за покупко-продажба:

а) за доставка на стоки, които поради своето естество са употребими или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

б) за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

в) за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

VII. Права върху интелектуална собственост

Цялата информация, публикувана на Електронния магазин, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.

Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.

Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.

Електронният магазин може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Електронния магазин, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Електронния магазин не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

 

VIII. Други условия

Доставчикът попада обхвата на следния/ите Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.

Информацията и материалите, достъпни на Електронния магазин (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Електронния магазин.

Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Електронния магазин, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.

Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Електронния магазин, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Електронния магазин и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Електронния магазин).

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 06.10.2021г.

Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Електронния магазин и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.